Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: vt-entertainment: de medewerkers van vt-entertainment alsmede het bedrijf gevestigd te Tilburg, Oisterwijksebaan 137, 5018 CB, KvK: 67625940. Klant: de wederpartij van vt-entertainment.com, waarvoor vt-entertainment een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privépersoon; Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door vt-entertainment.com aan de klant is (zijn) aangeboden.
ARTIKEL 2: Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) vt-entertainment heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar vt-entertainment waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren).

2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.3 Er vindt geen annulering plaats indien u (de klant) de bevestiging niet ondertekent, of indien u niet tijdig betaalt.
ARTIKEL 3: Uitvoering van de overeenkomst
3.1 vt-entertainment zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft vt-entertainment het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan vt-entertainment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan vt-entertainment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan vt- entertainment zijn verstrekt, heeft vt-entertainment het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

3.4 vt-entertainment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien vt-entertainment is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor vt-entertainment redelijkerwijs kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Klant vrijwaart vt-entertainment voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
ARTIKEL 4: Betaling
4.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van het uitje dient voor de datum van het uitje volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Dit kan contant op de dag zelf, of vooraf overmaken per bank.

4.2 Het niet tijdig betalen of het niet ondertekenen van de bevestiging leidt niet tot annulering van de boeking.

4.3 Nadat het uitje heeft plaats gevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient binnen 21 dagen na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn.

4.4 Is klant in gebreke of in verzuim gebleven met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00. 4.5 Indien vt-entertainment hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 5: Reserveringssom
5.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

5.2 Bij iedere reservering brengt vt-entertainment administratiekosten in rekening.
ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s)
De reservering kan door de klant in overleg met vt-entertainment gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de annuleringsvoorwaarden (zie Artikel 7).
ARTIKEL 7: Annuleringen
7.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen: annulering < 4 - 2 weken voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom en bij annulering < 2 weken voor bedoeld tijdstip 80% van de reserveringssom .

7.2 Annuleringen dienen schriftelijk per post of per mail en gedateerd te gebeuren.

7.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk twee weken voor het vertrek kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast, tenzij dit anders met vt-entertainment wordt afgesproken. Bij vermindering van het aantal personen heeft vt-entertainment het recht de prijs per persoon aan te passen.
ARTIKEL 8: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen
8.1 Alleen vt-entertainment behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.

8.2 Indien door omstandigheden door vt-entertainment wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht vt-entertainment zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

8.3 Indien vt-entertainment besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht vt-entertainment zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma, zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.
ARTIKEL 9: Klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij vt-entertainment worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij vt-entertainment. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt vt-entertainment het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.
ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid
10.1 vt-entertainment is nooit aansprakelijk.

10.2 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van vt-entertainment of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht. vt-entertainment kan tot 1 week na het uitje hier bericht over geven en een factuur over eventuele schade versturen naar de klant. Ook wanneer de borg al is teruggeven, dient dit nog betaald te worden.
ARTIKEL 11: Begin en eindtijd
De begin en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal vt-entertainment hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.
ARTIKEL 12: Materialen
12.1 Alle materialen worden heel aan de klant meegegeven, de klant mag altijd voor dat hij/zij dit mee neemt en betaald alles doornemen met de verhuurder om zeker te weten dat alles ook daadwerkelijk heel en compleet is.

12.2 De materialen worden in de week na terugkomst bij vt-entertainment gecontroleerd tot een week na ontvangst mag vt-entertainment.com een rekening sturen van eventuele defecten onderdelen.
ARTIKEL 13: Voorwaarden
13.1 De Algemene Voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
Wat doen wij?
De beste activiteiten vind je bij vt-entertainment! Een bedrijfsuitje organiseren? Samen met het gezin een familie uitje? Of een onvergetelijk vrijgezellenfeest organiseren? Wij regelen het voor je!
Adres
vt-entertainment
Nijverheidsweg 9B
5061 KK Oisterwijk
logo vt-entertainment
Heb je vragen? Bel ons op.
zaterdag bereikbaar: 10.00 - 17.00 uur
(085) 0470 528
© Copyright 2015 - 2022 vt-entertainmentSitemap
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram